1. SĄVOKOS

1.1. The Retailer is UAB Balulu Baby, legal entity code 123456789, address Eduardo Andrė g. 14-5, LT-02232 Vilnius, VAT payer code LT12345678.

1.2. E-shop: this electronic shop located at www.BaluluBaby.lt.

1.3. Jūs/Pirkėjas - 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais), 2) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Taisyklės - šios taisyklės, kurios nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu e-parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.5. Šalys/Šalis - Pirkėjas ir Pardavėjas kartu arba atskirai.

1.6. Prekės/paslaugos - visa, kuo prekiaujama E-parduotuvėje. Toliau Taisyklėse nurodomos „prekės“ apima ir paslaugas, kai E-parduotuvėje parduodamos prekės ir paslaugos, nebent Taisyklėse nurodyta kitaip.

2. GENERAL PROVISIONS

2.1. These Rules are a binding legal document that determines the mutual rights, duties and responsibilities of the Customer and the Retailer, as well as other provisions related to the purchase and sale of goods and services offered by the Retailer when the Customer purchases goods or services in the E-shop.

2.2. Tam, kad galėtų naudotis E-parduotuve ir joje įsigyti prekes ir paslaugas, Pirkėjas turi sutikti su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą ir sutikimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis. Įsigydamas prekes ir paslaugas E-parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Jeigu Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.

2.3. Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino su Taisyklėmis ir jas suprato, taip pat patvirtina, kad Pirkėjas atitinka Pirkėjo sąvokoje nurodytą apibrėžimą.

2.4. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti Taisykles savo nuožiūra. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

3. ENTERING INTO PURCHASE-SALES AGREEMENT

3.1. E-parduotuvėje apsipirkti gali registruoti ir neregistruoti vartotojai.

3.2. Pirkimo - pardavimo sutartis yra sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo. Pirkimo - pardavimo teisiniai santykiai ir sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas pateikia užsakymą suformuodamas prekių krepšelį pagal Pardavėjo nurodytas instrukcijas, pasirenka pristatymo arba pasiėmimo būdą, pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą.

3.3. Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir/ar atsiųsdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir/ar telefonu) ir/ar PVM sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių. Pirkėjas suformuoti krepšelį gali tik tada, kai sutinka su Taisyklėmis.

3.4. The Retailer has the right to send or show the Customer other intermediate messages before the conclusion of the sales agreement for example, about the required payment or confirmation that the payment has been received.

4. CUSTOMER’S RIGHTS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti E-parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo nurodymų bei instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos įsigyjant prekes E-parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas taip pat turi teisę grąžinti ir/ar pakeisti nekokybiškas ir/ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis.

4.4. The Customer also has other rights provided for in the Rules and/or legal acts of the Republic of Lithuania.

5. CUSTOMER’S OBLIGATIONS

5.1. Lorem ipsum askfa faf kasjfjakafjk asfjaa

5.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes pagal pasirinktą prekių pristatymo būdą.

5.3. Pirkėjas turi pareigą apžiūrėti ir patikrinti prekes, jas priimdamas. Tokiu atveju, jeigu Pirkėjas pastebi prekių iš E-parduotuvės siuntos apgadinimą, aiškiai matomomis prekių defektus kitokį prekių neatitikimą prekėms, kurias Pirkėjas užsakė, Pirkėjas turi informuoti apie Pardavėją. Apie prekių kokybės trūkumus Pirkėjas Pardavėją turi informuoti pagalba@balulubaby.lt.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti e-parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam e-parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve. Pirkėjas turi pareigą naudoti E-parduotuvę tik teisėtiems tikslams.

5.5. Pirkėjas taip pat turi pareigą laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. RETAILER’S  RIGHTS

6.1. Pardavėjas turi teisę bet kada, savo nuožiūra, be Pirkėjo įspėjimo, laikinai sustabdyti ar nutraukti E-parduotuvės veiklą. Laikinai sustabdžius E-parduotuvės veiklą, Pirkėjų atlikti užsakymai yra pabaigiami vykdyti, tačiau nuo Pardavėjo nustatytos laikino sustabdymo ar veiklos nutraukimo dienos nauji užsakymai nebėra priimami.

6.2. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju, jeigu Pardavėjui kyla neaiškumų dėl užsakymo ar reikalinga patikslinti Pirkėjo informaciją tam, kad Pardavėjas galėtų tinkamai įvykdyti užsakymą.

6.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių numatytomis sąlygomis ir tvarka.

6.4. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. RETAILER’S OBLIGATIONS

7.1. Pardavėjas privalo gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose ir E-parduotuvės Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjui pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą, arba paruošti prekes atsiėmimui, jei pasirinktas šis prekių pristatymo būdas.

7.3. Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.4. Negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienas.

8. PRICES OF GOODS AND PAYMENT PROCEDURE

8.1. All prices of goods sold in the E-shop are indicated in euros and include value added tax (VAT).

8.2. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti ir įsigyti prekes iš E-parduotuvės, už jas atsiskaito tokiu būdu: per el. bankininkystę, mokėjimo kortele, bankiniu pavedimu, Paypal.

8.3. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį.

8.4. If the Custmoer does not agree with the indicated price, he cannot proceed with the order and order the goods.

8.5. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina.

8.6. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu, taip pat saugoma Pirkėjo paskyroje, iš kurios Pirkėjas jas gali atsisiųsti ir/ar atsispausdinti. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.

9. DELIVERY AND COLLECTION OF GOODS

9.1. Pirkėjas turi galimybę pasirinkti pristatymo būdą. E-parduotuvėje siūlomi šie prekių pristatymo (atsiėmimo) būdai: per kurjerį, paštomatus, atsiimant prekes parduotuvėje.

9.2. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimą Pardavėjo nurodytoje vietoje ir laiku, Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti pats arba per įgaliotą atstovą Pardavėjo nurodytoje vietoje. Jeigu Pirkėjas nurodo kitą gavėją, Pirkėjas užtikrina, kad nurodytas gavėjas ar jo atstovas prekes atsiims Pardavėjo nurodytu metu ir nurodytoje vietoje.

9.3. If the Customer chooses delivery of the goods, the Retailer can deliver the goods himself, through an authorized representative, courier or parcel service. After choosing the delivery of the goods, the Customer undertakes to accept the goods himself and must have a valid identity document. If the Customer  cannot accept the delivered goods himself, and the Retailer delivers them (himself or via a courier) to the address specified by the Customer, in this case the Retailer is considered to have delivered the goods properly and the Customer cannot make claims against the Retailer for delivery to the wrong person.

9.4. If the Retailer specifies the delivery, shipping or collection fees of the goods in the E-shop, the Retailer has the right to change them at his discretion. Valid rates are indicated in the order window so that the Customer  has the opportunity to review them before confirming the order.

9.5. Jeigu Pardavėjas E-parduotuvėje nurodo prekių pristatymo, siuntimo ar atsiėmimo terminus, Pardavėjas turi teisę juos keisti savo nuožiūra. Galiojantys terminai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

9.6. Prekių pristatymo Pirkėjui terminas yra pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo patvirtinimo.

9.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.8. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.

9.9. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje nurodytų prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.

9.10. Prekių sugadinimo atsakomybe pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui ar asmeniui, priėmusiam prekes Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu.

10. RETURN, EXCHANGE OF GOODS

10.1. Pardavėjo prekių, įsigytų E-parduotuvėje grąžinimo ir keitimo taisyklės nurodytos www.balulubaby.lt/prekiu-grazinimas.

11. CUSTOMER DATA PROTECTION AND PRIVACY POLICY

11.1. The Retailer takes care of the Customer’s data protection and privacy when the Customer uses the E-shop.

11.2. Pardavėjo privatumo politika nurodyta www.balulubaby.lt/privatumo-politika.

12. MARKETING MEASURES IMPLEMENTED BY THE RETAILER

12.1. The Retailer can, at his discretion, carry out various promotions, apply product discounts and implement other marketing measures. The Retailer has the right to unilaterally, without separate warning, cancel and change the established promotions, discounts and other marketing tools at any time. Changes or cancellations are effective from the moment they are made.

12.2. Kai Pirkėjas įsigijo prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikė nuolaidą ar dovaną, ar Pirkėjas atsiskaitė dovanų kortele, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma.

13. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

13.1. The Customer must use the E-shop only for legal purposes permitted by the Rules and applicable legal acts and is responsible for violations of this obligation.

13.2. The Customer undertakes to ensure that his/her data provided in the E-shop are correct, relevant and accurate. If the Customer provides incorrect data, the Retailer is not responsible for the resulting consequences.

13.3. The Customer is responsible for the security of his/her registration data and undertakes not to disclose them to third parties. The Retailer is not responsible for the consequences arising from the disclosure of the Customer’s information to third parties.

13.4. If the Customer indicates his data to a third person who uses this data to use the E-shop, the Retailer considers such a person to be the Customer and all the rights and obligations applicable to the Customer apply to him/her.

13.5. The Retailer is not held responsibile in cases where losses occur due to the fact that the Customer, regardless of the Retailer’s recommendations and his obligations, did not read the Rules and/or the Purchase-Sale Agreement, although he/she was given such an opportunity.

13.6. If the Retailer’s Store contains links to the websites of other companies, institutions, organizations or individuals, the Retailer is not responsible for the information or activities carried out there, does not maintain or control those websites and does not represent those companies and individuals

13.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

13.8 Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir/ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

14. FINAL PROVISIONS

14.1. The Rules and the Purchase-Sale Agreement and the legal relations between the Customer and the Retailer are regulated by the applicable legal acts of the Republic of Lithuania and the European Union.

14.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, vienašališkai, be papildomo įspėjimo pakeisti Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo E-parduotuvėje momento ir yra privalomi Pirkėjui, norinčiam naudotis E-parduotuve.

14.3. Informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

14.4. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

14.5. In the event of dispute between the Customer and the Retailer, they are resolved through negotiations. If the parties fail to reach an agreement, disputes are resolved in accordance with the procedure established by the laws of the Republic of Lithuania.

14.6. Pirkėjas-vartotojas prašymą ir/ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.