Parduotuvės taisyklės | Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklės

Apie mus

Mes, juridinio asmens pavadinimas UAB Balalu Baby, juridinio asmens kodas 306397608, adresas Eduardo Andrė g. 14-5, LT-02232 Vilnius, (toliau - Bendrovė arba Mes), rūpinamės savo kliento, e-parduotuvės „Balalu Baby“ naudotojo ir internetinio puslapio www.BalaluBaby.lt toliau – Jūs arba Naudotojas) (toliau – E-parduotuvė) duomenų saugumu ir privatumu.

Ši Privatumo politika yra skirta pateikti informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko ir saugo Jūsų duomenis, Jums naudojantis E-parduotuve.

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą, kiek tai susiję su Jūsų naudojimusi E- parduotuve, nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1. Sąvokos

1.1. Asmens duomenys eiškia bet kokią informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę.

Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

– Pirkėjo vardas ir pavardė;

– Prekes atsiimsiančio asmens vardas ir pavardė;

– Pirkėjo kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, adresas;

- Kliento pristatymo duomenys: adresas, kuriuo bus pristatytos prekės, arba kitas Kliento pasirinkimas dėl prekių pristatymo/atsiėmimo;

– Pirkėjo pasirinktas mokėjimo būdas ir įvesti mokėjimo duomenys;

– Jūsų E-parduotuvėje atliktų užsakymų istoriją;

– IP adresą;

– Tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate;

– Jūsų užklausų ir nusiskundimų istoriją;

– Kiti viešai prieinami duomenys, kuriais Jūs pasidalinote lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

 

1.2. Asmens duomenų tvarkymas - reiškia bet kokią su asmens duomenimis atliekamą operaciją (tokią kaip – informacijos rinkimas, redagavimas, keitimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, užklausų pateikimas, archyvavimas ir pan.).

1.3. Duomenų valdytojas - UAB "Balalu", juridinio asmens kodas 306397608, adresas Eduardo Andrė g. 14-5, LT-02232 Vilnius.

1.4. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė.

1.5. Svetainėwww.BalaluBaby.lt.

2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas naudojantis E-parduotuve ir lankantis Svetainėje

2.1. Pateikdamas duomenis Bendrovei, Duomenų subjektas sutinka, kad Asmens duomenys būtų naudojami Bendrovei siekiant užtikrinti E-parduotuvės funkcionavimą Duomenų subjekto pageidaujamais tikslais.

2.2. Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais pagrindai:

– Bendrovė gauna aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tokiu būdu, t.y. kai Jūs sukuriate Naudotojo paskyrą;

– Jūs atliekate užsakymą E-parduotuvėje, kuris yra priimamas ir vykdomas, tokiu būdu sudarant sutartį su Jumis ir ją vykdant;

– Taip pat tais atvejais kai Bendrovė turi tvarkyti Jūsų duomenis turėdama teisinę pareigą;

– Yra įgyvendinami Bendrovės teisėti interesai. Mes tvarkysime Jūsų Asmens duomenis, jeigu tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

2.3. Bendrovė Jūsų duomenis tvarko šiais tikslais:

– Efektyviam, optimaliam ir Jums patogiam E-parduotuvės funkcionavimui;

– Siekiant užtikrinti sklandų E-parduotuvės administravimą;

– Jūsų paskyros registravimui ir palaikymui;

– Tinkamam Jūsų užsakytų paslaugų suteikimui;

– Siekiant Jums pateikti aktualią informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, užklausas;

– Vykdant statistinę ir kitą analizę, skirtą tobulinti E-parduotuvės veiklą ir Jūsų patirtį ja naudojantis;

– Kai lankotės E-parduotuvėje, Bendrovė gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, Šie Asmens duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Naudotojo sutikimo pagrindu.

– Kitiems tikslams, kurie gali būti Jums nurodomi Jūsų duomenų pateikimo metu.

3. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

3.1. Mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo pareigos. Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

3.2. Bendrovė gali pateikti Asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Tokie Bendrovės pasirinkti Asmens duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti Bendrovės ir paslaugų tiekėjo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Užtikriname Jus, kad Bendrovė bendradarbiauja tik su tokiais duomenų tvarkytojais, kurie garantuoja tinkamas priemones (organizacines ir technines) Asmens duomenų tvarkymui ir užtikrina Asmens duomenų tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.

3.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

4. Asmens duomenų saugojimo terminas

4.1. Jūsų asmens duomenis saugome tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas privatumo politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui.

4.2. Jeigu 5 metus nebūnate aktyvus E-parduotuvėje turimoje Naudotojo paskyroje, Jūsų asmens duomenys yra ištrinami.

4.3. Jūs taip pat galite pareikalauti, kad Jūsų paskyra E-parduotuvėje būtų panaikinta.

5. Nepilnamečių Asmens duomenys

5.1. Mes rūpinamės nepilnamečių privatumo apsauga. Informuojame, kad mūsų E-parduotuvė ir Svetainė nėra pritaikytos asmenims, jaunesniems nei 18 metų amžiaus.

5.2. Jei asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, norėdamas naudotis E-parduotuve ar Svetaine, prieš pateikiant Asmens duomenis, privalo turėti bent vieno iš teisėtų atstovų (tėvo, motinos, globėjo (- os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

6. Duomenų subjektų teisės

6.1. Būdamas Duomenų subjektu, turite šias Duomenų subjekto teises:

6.1.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą („teisė žinoti”).

6.1.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis („teisė susipažinti”).

6.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis („teisė ištaisyti”).

6.1.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

6.1.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą („teisė apriboti”).

6.1.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

6.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

6.1.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.

6.1.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6.2. Siekdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti mums paklausimą ar prašymą raštu: pagalba@balalubaby.lt. Gavę tokio pobūdžio prašymą ar paklausimą iš Jūsų, galime paprašyti Jūsų užpildyti reikiamas formas, taip pat - pateikti notariškai patvirtintą Jūsų asmens dokumento kopiją, kuri Mums reikalinga įsitikinti Jūsų tapatybe, siekiant išvengti Asmens duomenų atskleidimo.

6.3. Po Jūsų Jūsų prašymą ar paklausimo dėl Asmens duomenų tvarkymo gavimo, Mes įsipareigojame ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikti Jums atsakymą ir atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti Jus, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

6.4. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

6.5. Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto teisės buvo pažeistos, taip pat galite pateikti skundą Mus prižiūrinčiai Asmens duomenų apsaugos institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.

7. Slapukų politika

7.1. Mūsų Svetainėje gali būti naudojami slapukai bei kitos sekimo technologijos. Slapukų pagalba, Mūsų Svetainė gali tam tikrą laiką „prisiminti“ Jūsų veiksmus ir pasirinkimus naršant Svetainėje (pvz., registracijos duomenis, Jūsų parinkties kalbą ir kitas rodymo parinktis).

7.2. Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas komerciniais.

7.3. Jūs galite kontroliuoti Slapukus Svetainėje. Turite teisę pasirinkti, ar norite priimti Slapukus bei kitas Mūsų naudojamas sekimo technologijas, ar norite slapukus išjungti visiškai, ar tik tam tikrus iš jų.

7.4. Daugiau bendros informacijos apie slapukų naudojimą galite rasti AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. Jeigu nuspręsite išjungti visus ar tam tikrus Slapukus mūsų Svetainėje, tai gali turėti įtakos Svetainės veikimui, gali sulėtinti jos veikimo greitį, apriboti tam tikrų funkcijų prieinamumą. Jums taip pat bus reikalinga kaskart, lankantis Svetainėje, iš naujo nustatyti tam tikras parinktis.

7.5. Mes naudojame šių kategorijų slapukus:

1. Slapuko tipas – Trečiųjų šalių slapukas.

2. Slapuko tipas – Griežtai privalomas slapukas.

3. Slapuko tipas – Funkcinis slapukas.

4. Slapuko tipas – Tikslinis arba reklaminis slapukas.

5. Slapuko tipas – Analitinis slapukas.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Informuojame, kad mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika. Prašome susipažinti ir įvertinti šių tinklalapių privatumo politiką prieš pateikiant bet kokius savo Asmens duomenis.

8.2. Esant poreikiui, atsižvelgdami į Asmens duomenų apsaugos priemones, kurias taikome, galime atnaujinti ir pakeisti šią privatumo politiką. Apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis komunikacijos priemonėmis.

 

Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB Balulu, juridinio asmens kodas 306397608, adresas Eduardo Andrė g. 14-5, LT-02232 Vilnius.

1.2. E-parduotuvė - ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.BalaluBaby.lt.

1.3. Jūs/Pirkėjas - fizinis ar juridinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais).

1.4 Taisyklės - šios taisyklės, kurios nustato E-parduotuvėje įsigytų prekių grąžinimo ir keitimo taisykles.

1.5. Šalys/Šalis - Pirkėjas ir Pardavėjas kartu arba atskirai.

1.6 Prekės/paslaugos - viskas, kuo prekiaujama E-parduotuvėje. Toliau Taisyklėse nurodomos prekės apima ir paslaugas, kai E-parduotuvėje parduodamos prekės ir paslaugos, nebent Taisyklėse nurodyta kitaip.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises ir pareigas bei atsakomybę dėl prekių, įsigytų E-parduotuvėje, grąžinimo ir keitimo.

2.2 Šios taisyklės bendrųjų bendrųjų prekių pirkimo E-parduotuvėje taisyklių dalis, su kuriomis galite susipažinti čia: https://balalubaby.lt/lt/grazinimo-ir-parduotuves-taisykles/.

3. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

3.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos atsisakyti E-parduotuvėje perkant prekes sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 str. 2 dalyje. Be to, atminkite, kad maksimalus pristatymo laikas yra 30 dienų (produktams, kuriuos reikia gaminti pagal užsakymą).

3.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el.paštu) bei užpildyti prekių gražinimo formą, kurią galima rasti https://balalubaby.lt/lt/return-and-exchange-policy/.Nurodytą prekių grąžinimo formą Pirkėjas Pardavėjui taip pat gali pateikti grąžindamas prekes. Prekę grąžinti Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos.

3.3. Grąžinant kokybiškas prekes, už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip.

3.3. Grąžinant kokybiškas prekes, už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip.

3.4. Prekės gali būti grąžinamos siuntų tarnyba, kurjeriu, paštomatu.

3.5. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui.

3.6. Pirkėjui pinigai už prekes grąžinami į mokėjimo sąskaitą pavedimu.

3.7. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).

3.8. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

3.8.1. grąžinama prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;

3.8.2. grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

3.8.3. grąžinama prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

3.8.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta;

3.8.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą.

3.9. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir/ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.

3.10. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.11. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Negrąžinamos prekės

Teisės aktais yra patvirtinti prekių sąrašai, kuriuose yra prekės, kurias grąžinti galima tik pardavėjui sutikus. Internetinėje parduotuvėje įsigytų negrąžinamų prekių sąrašas:

    • Greitai gendantys gaminiai;
    • Pagal individualų užsakymą pagamintos prekės pagal nurodytus matmenis pasiųti, apkirpti gaminiai, audiniai į (pavyzdžiui, užuolaidos), gaminiai su individualiai užsakytais užrašais (pavyzdžiui, marškinėliai su Jūsų pasirinktu atvaizdu, vizitinės kortelės);
    • Kosmetikos prekės, kurių pakuotė buvo pažeista;
    • Higienos prekės, kurių pakuotė buvo pažeista, matyti naudojimo požymiai;
    • Išpakuotos sveikatos apsaugos priemonės;
    • Leidiniai;
    • Išpakuoti vaizdo ar garso įrašai;
    • Išpakuota programinė įranga.

    Fizinėje parduotuvėje įsigytų negrąžinamų prekių sąrašas:

    • Elektrotechnikos gaminiai;
    • Baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;
    • Parfumerijos, kosmetikos, tualetiniai gaminiai;
    • Apatiniai, pižamos, chalatai;
    • Laikrodžiai;
    • Muzikos instrumentai;
    • Žaislai, žaidimai;
    • Kūdikių drabužėliai (iki 86 cm. ūgio);
    • Kojinės, pėdkelnės;
    • Knygos ir kiti leidiniai;
    • Perlai, brangakmeniai, taurieji metalai, jų dirbiniai;
    • Mašinos ir mechaniniai įrenginiai;
    • Kiliminės dangos (išskyrus kilimus ir kilimėlius);
    • Fotografijos, optikos, kinematografijos prekės;
    • Medicinos, matavimo prietaisai ir aparatai;
    • Tabako gaminiai;
    • Meno kūriniai, kolekciniai objektai.

    3.12 Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą.

    4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    4.1. Šios Taisyklės yra reguliuojamos taikomų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

    4.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, vienašališkai, be papildomo įspėjimo pakeisti Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo E-parduotuvėje momento ir yra privalomi Pirkėjui, norinčiam naudotis E-parduotuve.

    4.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

    4.4. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilus nesutarimams, jie yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

    4.5. Pirkėjas-vartotojas prašymą ir/ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466 tarnyba@vvtat.ltinterneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.